PPKT Kampus Kesihatan  |  Kami Memimpin

A- A A+
Log Masuk

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PENGENALAN

Seksyen Infostruktur merupakan satu seksyen di bawah Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT) Kampus Kesihatan. Perkhidmatan utama Seksyen Infostruktur adalah mengurus, menyelenggara dan menyediakan bantuan teknikal untuk sistem rangkaian, keselamatan ICT, telekomunikasi, pusat data dan pangkalan data di Kampus Kesihatan

OBJEKTIF

 • Membantu Timbalan Pengarah & pihak pengurusan PPKT dalam melaksanakan dasar & pelan strategic ICT PPKT
 • Menyediakan dan mengurus sistem rangkaian dan telekomunikasi secara menyeluruh termasuk pemasangan dan sokongan teknikal
 • Menyelaras sistem sidang video dari segi pengoperasian dan sokongan teknikal
 • Mengurus dan mengawalselia sistem rangkaian dan Internet dalaman dan luar kampus
 • Bertanggungjawab membuat hebahan dan makluman sekiranya terdapat ancaman yang berisiko menyebabkan gangguan terhadap keselamatan ICT, telekomunikasi, sistem pengoperasian dan sistem aplikasi di USM Kampus Kesihatan.
 • Merangka strategi pengurusan operasi pusat data secara menyeluruh
 • Memastikan perkhidmatan operasi sistem rangkaian, telekomunikasi dan pusat data berjalan dengan lancar untuk menyokong operasi pentadbiran PTJ, perkhidmatan HUSM serta pengajaran dan pembelajaran di Kampus Kesihatan

PERANAN & FUNGSI

Sistem Rangkaian

 • Menguruskan rekod DNS bagi KK.USM.MY.
 • Menguruskan pembahagian IP statik dan DHCP.
 • Menguruskan konfigurasi perkakasan rangkaian.
 • Merekabentuk routing rangkaian kampus kesihatan.
 • Menyediakan capaian ke Rangkaian MYREN dan 1Gov*Net.
 • Menyediakan capaian oleh pengguna di luar kampus ke rangkaian USMNet secara selamat melalui penggunaan VPN (Virtual Private Network).
 • memantau tahap penggunaan, kesediaan setiap peralatan dan rangkaian melalui laporan NAGIOS.
 • Mengurus pengguna dan konfigurasi WIFI kampus kesihatan (WIFI Controller).
 • Mengurus liputan WIFI di kampus kesihatan.
 • Sentiasa memantau tahap penggunaan dan kesediaan peralatan dan liputan WIFI melaui
 • Laporan Prime dan WISM.

Keselamatan ICT

 • Menguruskan pemasangan, pengemaskinian serta konfigurasi antivirus ESET
 • Menyediakan dan Mengurus Penyelesaian Anti-Spam dengan bantuan Unit Keselamatan ICT Induk.
 • Memantau tahap keselamatan ICT melalui laporan daripada Forti Analyzer dan Baracuda Spam Gateway.

 

Telekomunikasi

 • Menyediakan dan mengurus Infrastruktur Telefon
 • Menguruskan telesidang
 • Pengurusan nombor telefon merangkumi peruntukan nombor sambungan (extension), naiktaraf kategori nombor, pindahan nombor mengikut lokasi pemohon, hunting, diversion dan penamatan nombor telefon.

Operasi Pusat Data

 • Menyediakan capaian oleh pengguna di luar kampus ke rangkaian USMNet secara selamat melalui perkhidmatan hosting bagi server, peralatan keselamatan, komunikasi, aplikasi dan integrasi rangkaian mengikut spesifikasi yang ditetapkan secara Server Hosting.
 • Menyediakan dan menyeragamkan perkhidmatan plan pemulihan bencana bagi setiap pelayan yang dipertanggungjawabkan.
 • Menyelaras dan mengurus ciri-ciri keselamatan asas (Baseline Security).
 • Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal yang berkaitan dengan komputer pelayan.
 • Memastikan operasi dan fasiliti Pusat Data beroperasi dengan lancar 24 x 7 dan 365 hari.
 • Mengkaji dan merancang keperluan infrastruktur ICT untuk operasi sistem, perkakasan dan perisian.
 • Menyelia dan melaksanakan prosedur operasi Pusat Data bagi memastikan operasi Pusat Data adalah jelas, dipatuhi dan di laksana dengan lancar
 • Menyediakan dan mengemas kini dokumentasi serta menjalankan audit inventori perkakasan.
 • Mengkaji dan membuat analisa keperluan pengguna dari segi teknologi terkini.

Pengurusan Pangkalan Data

 • Menyediakan pangkalan data, mengurus, memantau dan menambahbaik dari segi keselamatan, kapasiti, backup & recovery dan replikasi pangkalan data.
 • Menyediakan keperluan Pangkalan Data berasaskan MSSQL dan MySQL untuk aplikasi.
 • Menyediakan ruang storan, mengurus, memantau dan menambahbaik dari segi keselamatan, kapasiti dan kesinambungan storan.
 • Merancang, mengkaji dan membuat analisis keperluan pengguna dari segi pemulihan bencana dan melaksanakan perancangan pemulihan bencana bagi memastikan operasi sistem-sistem berjalan dengan gangguan yang minima.
 • Mengkaji dan membuat analisa keperluan pengguna dari segi teknologi terkini.

PENGENALAN

Seksyen Maklumat merupakan satu seksyen di bawah Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT) Kampus Kesihatan. Perkhidmatan utama Seksyen Maklumat adalah membangun, menyelenggara dan memberikan khidmat bantuan bagi aplikasi-aplikasi di Kampus Kesihatan USM samada dibangunkan oleh PPKT Kampus Kesihatan mahupun oleh PPKT Kampus Induk dan Kampus Kejuruteraan. Semua staf di Seksyen Aplikasi adalah terlibat dengan aktiviti pembangunan, penyelenggaraan dan bantuan perkhidmatan aplikasi sepanjang masa.

OBJEKTIF

Seksyen Maklumat, PPKT Kampus Kesihatan adalah bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan pembangunan, penyelenggaraan dan bantuan aplikasi- aplikasi utama kepada kampus bagi menyokong pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan inovasi, produktiviti pentadbiran dan pengurusan serta perkhidmatan kesihatan Hospital USM. Seksyen ini juga melihat kepada penyediaan data yang bersepadu bagi memastikan maklumat disimpan secara berintegrasi dan dapat dicapai dengan mudah dan pantas.

SKOP

 1. Pembangunan Aplikasi (SMU dan HIS baru)
 2. Penyelenggaraan Aplikasi (SMU dan HIS sedia ada)
 3. Khidmat Bantuan Aplikasi

SINGKATAN/ DEFINISI

 • PPKT :           Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi
 • SD :                ServisDesk
 • PTJ :              Pusat Tanggungjawab
 • SMU :            Sistem Maklumat Universiti
 • HIS :             Hospital Information System

 

TUJUAN

Seksyen Maklumat menyediakan perkhidmatan seperti berikut;

 1. Menguruskan permohonan aplikasi atau modul baru daripada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan yang dimohon melalui Servis Desk (SD).
 2. Menguruskan permohonan penyelenggaraan kepada aplikasi yang telah dibangunkan melibatkan ralat kod pengatucaraan, ketidaktepatan data, penambahan paparan maklumat, pembatalan kemasukan data dan tahap akses kepada aplikasi.
 3. Menyediakan bantuan perkhidmatan aplikasi terutama sokongan kepada aplikasi- aplikasi yang dibangunkan oleh Kampus Induk atau Kampus Kejuruteraan.

PENGENALAN

Pejabat Timbalan Pengarah (PTP) Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT) merupakan satu unit khas yang ditubuhkan & bertanggungjawab dalam membantu Timbalan Pengarah bagi mengurus, memantau dan menyelia pelan strategi serta hala tuju PPKT dalam dari aspek pengurusan & pentadbiran PPKT disamping menyokong aspek pengajaran & pembelajaran serta pembangunan insan.

 

OBJEKTIF

 • Membantu Timbalan Pengarah & pihak pengurusan PPKT dalam melaksanakan dasar & pelan strategic ICT PPKT
 • Pengurusan Pentadbiran & Sumber Manusia
 • Pengurusan Kewangan & Kawalan Inventori
 • Pengurusan Imej Korporat PPKT
 • Pengurusan Jawatankuasa Penggerak PPKT
 • Pengurusan Sokongan Akademik & E-Pembelajaran (Pengajaran & Pembelajaran)
 • Pengurusan Latihan & Pembangunan Insan

 

PERANAN & FUNGSI

 • Pengurusan hal ehwal kakitangan berhubung perjawatan, pentadbiran dan perkhidmatan
 • Merancang, mengurus dan menyelaras belanjawan tahunan mengikut keperluan jabatan dan universiti serta menguruskan perolehan PPKT mengikut kelulusan bajet yang diperuntukan
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti perhubungan dalaman dan luaran, menyalurkan maklumat serta pengurusan imej dan identiti PPKTke arah kecemerlangan
 • Merancang dan menyelaras aktiviti perundingan penjanaan kewangan PPKT dibawah Jawatankuasa NEGOPPKT
 • Merancang, menyelaras & menguruskan aktiviti rasmi PPKT
 • Pengurusan Imej Korporat PPKT & Khidmat Pelanggan
 • Menyelaras, menyelia, memantau, dan memberikan sokongan akademik secara teknikal kepada Sistem E-Pembelajaran Kampus Kesihatan
 • Bertanggungjawab dalam merancang, menyelaras, menganalisa, menganjur dan menjalankan aktiviti penambahbaikan secara berterus melalui kursus dan latihan kepada staf PPKT dan Staf Kampus Kesihatan

PENGENALAN

Seksyen Sokongan Teknikal merupakan satu(1) daripada tiga(3) seksyen utama di bawah Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT) Kampus Kesihatan. Peranan Seksyen Sokongan Teknikal adalah menyediakan perkhidmatan teknikal, perolehan, pengagihan dan pengurusan peralatan ICT. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menguruskan aset , pengurusan laman web dan multimedia.

OBJEKTIF

Penubuhannya dalam memastikan peralatan ICT, penyelenggaraan dan bantuan teknikal dalam keadaan sedia guna bagi menyokong pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan inovasi, produktiviti pentadbiran dan pengurusan serta perkhidmatan kesihatan Hospital USM. Seksyen ini juga perlu mengenalpasti keperluan beserta merancang perolehan peralatan ICT. Di sudut lain, seksyen ini akan mengurus segala keperluan, permohonan laman web rasmi dan multimedia. Objektif seterusnya adalah memastikan aset diuruskan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh USM.

SKOP

 1. Sokongan Teknikal
 2. Servisdesk dan Khidmat Pelanggan.
 3. Aset
 4. Kad Pintar
 5. Laman Web

SINGKATAN/ DEFINISI

 • PPKT :     Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi
 • SD      :     ServisDesk
 • PTJ    :     Pusat Tanggungjawab

 

TUJUAN

Seksyen Sokongan Teknikal menyediakan perkhidmatan seperti berikut;

 1. Menguruskan permohonan baru/penggantian dan penyelenggaraan peralatan ICT daripada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan yang dimohon melalui Servis Desk (SD).
 2. Menguruskan doket aduan peralatan ICT daripada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan yang dimohon melalui Servis Desk (SD).
 3. Menguruskan Hotline (1111) dan kaunter khidmat Pelanggan.
 4. Menguruskan Penyelenggaraan berkala peralatan ICT USM.
 5. Menguruskan permohonan baru/penyelenggaraan dan tapak web Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan.
 6. Menguruskan permohonan multimedia untuk acara rasmi Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Kampus Kesihatan.
 7. Menguruskan aset PPKT dari segi pemantauan, polisi dan dokumentasi.

Tech Talk

Coffee Break : What is Office 365 Planner
planner
Date : 25 Mac 2018
Time : 9.30am - 11.00am
Venue : Bilik Latihan PPKT
by : En. Mohd Nazri B Mat Husin

Hubungi Kami

Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT)
Universiti Sains Malaysia,
Kampus Kesihatan
16150 Kubang Kerian
Kota Bharu, Kelantan
 
Tel : +609-7673000
Faks : +609-7671060
Email:

Pautan Kerajaan

mygovmscmqa

Penafian

Universiti Sains Malaysia, Health Campus shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.

Security & Privacy Policy

 • Last Modified: 11 Jun 2018.