Pembangunan Aplikasi

Perkhidmatan Pembangunan Aplikasi

 • Menyelaras bersama dengan Ketua Seksyen dan Timbalan Pengarah Sistem Maklumat terhadap aktiviti pembangunan dan pengurusan sistem maklumat secara bersepadu
 • Membantu usaha penyeragaman prosidur kerja/operasi (SOP) melibatkan Sistem Maklumat di kesemua kampus USM
 • Semua pembangunan aplikasi baru & penambahbaikan   sistem sedia ada akan diselaras oleh Unit Pembangunan   Aplikasi dengan mengumpulkan developer pelbagai unit.
 • Sistem yang telah siap dibangunkan akan diserahkan   kembali kepada unit berkaitan untuk tujuan penyenggaraan.

SMU

Perkhidmatan Sistem Maklumat Universiti – Staf (SMUS)

 • Menyediakan, mengurus, memantau dan menambah baik Platform Online (Sistem) yang berupaya mengurus operasi harian universiti dengan baik, cekap dan lancar
 • Mengautomasikan proses-proses sumber manusia
 • Membangun sistem yang mesra pengguna dan memenuhi keperluan pengguna
 • Mewujudkan SMUS yang bersepadu
 • Menyediakan platform online untuk kemudahan staf
 • Mengawal selia proses-proses utama Universiti yang melibatkan staf
 • Mengkaji dan membangunkan semula sistem-sistem sedia ada bagi memantap dan melancarkan operasi harian
 • Menambahbaik sistem mengikut keperluan terkini pengguna dan juga memenuhi keperluan KPT dan JPA
 • Menyediakan latihan dan manual kepada pengguna setiap kali sistem baru dibangunkan dan juga memberi latihan berkala mengikut keperluan
 • Membantu pihak kerajaan menyediakan latihan untuk sistem-sistem e-government
 • Menyediakan data, laporan dan statistik kepada pihak-pihak yang berkaitan
 • Menyediakan data untuk keperluan KPT dan JPA
 • Menyediakan capaian maklumat staf kepada pihak yang dibenarkan di dalam Universiti
 • Memberi khidmat nasihat mengenai hal-hal teknikal yang bersangkutan dengan SMUS
 • Memberi khidmat perundingan kepada agensi-agensi yang memerlukan

Perkhidmatan Sistem Maklumat Universiti – PELAJAR

 • Menyediakan platform kepada pengurusan universiti supaya boleh melaksanakan pentadbiran dengan bantuan teknologi (client atau web based)
 • Menyediakan sistem yang integrasi supaya maklumat sentiasa terkini
 • Menyediakan aplikasi yang membantu pentadbiran hal ehwal dan akademik pelajar
 • Menyediakan keperluan laporan atau statistik
 • Membantu pasukan IT di PTJ dari segi perkongsian maklumat pelajar
 • Menyalurkan maklumat pelajar dalam bentuk laporan atau statistik
 • Melakukan penyenggaraan aplikasi (client atau web based)
 • Bertindak sebagai platform rujukan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan data pelajar
 • Menyelesaikan aduan daripada Perkhidmatan Servisdesk@PPKT>
 • Menjadi medium perantara supaya proses manual dapat ditransformasikan ke proses yang lebih mudah menggunakan bantuan teknologi IT

Rangkaian & Keselamatan ICT

Rangkaian

 • Menyediakan dan Mengurus Infrastruktur rangkaian meliputi LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) dan WAN (Wide Area Network) yang selesa, tegar (robust), bolehpercaya (reliable) dan selamat (secure) untuk menyokong semua keperluan ICT lain dan WargaUSM amnya
 • Menyediakan capaian ke Rangkaian MYREN dan 1Gov*Net
 • Menyediakan capaian oleh pengguna di luar kampus ke rangkaian USMNet secara selamat melalui penggunaan VPN (Virtual Private Network)
 • Menyediakan dan mengurus keperluan rangkaian secara berwayar (wired) dan rangkaian tanpa wayar (wireless) untuk menyokong aktiviti USM
 • Menyediakan Pengurusan Alamat IP (Internet Protocol) dan Pendaftaran FQDN untuk keperluan peralatan dan perkakasan di dalam rangkaian
 • Menyediakan khidmat nasihat dari segi keperluan rangkaian di lokasi dan penyediaan spesifikasi keperluan untuk proses perolehan
 • Menyelaras kerja dan projek berkaitan rangkaian dengan Pusat Tanggung Jawab lain di USM seperti Jabatan Pembangunan, Jabatan Keselamatan, PTPM dan sebagainya.
 • Menyediakan Latihan Perkongsian Maklumat berkaitan rangkaian
 • Penyelesaian aduan Perkhidmatan Rangkaian Servisdesk@PPKT>
 • Menyediakan Platform status rangkaian untuk rujukan WargaUSM (http://www.nettraffic.usm.my/USMNet.html)

Keselamatan ICT

 • Menyediakan dan Mengurus keperluan Endpoint peralatan dan perkakasan
 • Menyediakan dan Mengurus Infrastruktur Pengesahan melalui AD@USM (Active Directory) untuk rujukan semua perkhidmatan ICT
 • Menyediakan dan Mengurus keperluan Digital Certificate
 • Menyediakan dan Mengurus Penyelesaian Anti-Spam
 • Melaksanakan audit pada Pelayan dan Aplikasi berdasarkan insiden dan permohonan
 • Melaksanakan permohonan Senarai Hitam/Putih Laman Web dan Alamat E-mail
 • Melaksanakan pembersihan Malware pada perkakasan
 • Menyediakan Latihan Perkongsian Maklumat berkaitan Keselamatan ICT, Amalan Terbaik dan Etika penggunaan Sumber ICT
 • Penyelesaian aduan Perkhidmatan Keselamatan ICT Servisdesk@PPKT Menyediakan Platform Keselamatan ICT, untuk rujukan WargaUSM (http://infosec.usm.my)
 • Menyediakan Platform Facebook Keselamatan ICT untuk mempelbagaikan saluran komunikasi di (http://ls.usm.my/infosecfb)
 • Melakukan program kesedaran dan perlaksanaan polisi Keselamatan ICT USM.
 • Menyediakan dan mengurus infrastruktur SSO AD.
 • Menyediakan perkhidmatan pemulihan data.
 • Menyediakan dan mengurus pelayan tampalan.
 • Mempiawaikan dan melakukan “baseline configuration” kepada komputer dan pelayan.
 • Menyediakan perkhidmatan forensik analisis log atas keperluan universiti.
 • Penyelesaian aduan Perkhidmatan Keselamatan ICT Servisdesk@PPKT>

Komunikasi Bersepadu

 • Menyediakan dan Mengurus Infrastruktur Telefon yang tegar (robust), bolehpercaya (reliable) dan selamat (secure) kepada WargaUSM
 • Menyediakan Pengurusan Nombor Telefon merangkumi peruntukan nombor sambungan (extension), naiktaraf kategori nombor, pindahan nombor mengikut lokasi pemohon, hunting, diversion dan penamatan nombor telefon
 • Menyenggara set telefon merangkumi pemberian set telefon baru dan penukaran unit telefon rosak
 • Menyediakan kemudahan peti simpanan suara, voicemail, AA (Automatic Attendance) dan voice recording untuk telefonis
 • Menyediakan Online Billing untuk penggunaan telefon, bil boleh dicetak mengikut permintaan.
 • Menyediakan Platform Direktori Telefon (http://www.tcom.usm.my/)
 • Menyediakan bantuan teknikal untuk sesi Telesidang Video ‘hadware and sofware based’
 • Menyediakan kemudahan web conference ‘Webex’
 • Menyediakan khidmat nasihat dari segi keperluan telefon dan telesidang video di lokasi dan penyediaan spesifikasi keperluan
 • Menyelaras kerja dan projek berkaitan rangkaian dengan Pusat Tanggung Jawab lain di USM seperti Jabatan Pembangunan
 • Menyediakan keperluan telefon, telesidang audio dan telesidang video untuk menyokong aktiviti USM berdasarkan permohonan
 • Menyediakan Latihan Perkongsian Maklumat berkaitan Sistem Telefon, Direktori Telefon dan Telesidang Video
 • Penyelesaian aduan Perkhidmatan Telekomunikasi Servisdesk@PPKT>